انجام پایان نامه آمار: نمونه پایان نامه های انجام شده کارشناسی ارشد آمار

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد آمار

انجام پايان نامه آمار و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد آمار و انجام پایان نامه های آماری بطور کامل پشتیبانی میشوند . جهت دريافت درجه کارشناسی ارشد آمار تحت عنوان : طراحی و بررسی دو مدل تصادفی در حوزه قابليت اعتماد

 استاد راهنما:دکتر سيد عنايت اله معافی مؤلف پایان نامه :   عزیزاله غلامی  مهر 87

 

اين پايان نامه به عنوان يکی از شرايط احراز درجه کارشناسی ارشد به بخش آمار - دانشکده رياضی و کامپيوتر دانشگاه شهيد باهنر کرمان تسليم شده است و هيچگونه مدرکی به عنوان فراغت از تحصيل دوره مزبور شناخته نمیشود.

 دانشجو :           عزیزاله غلامی

 استاد راهنما :        دکتر عنايت اله معافی

 داور 1 :         دکتر اسفندیار اسلامی

 داور 2 :       دکتر محمد قزل ایاغ

 نماينده تحصيلات تکميلی دانشگاه :

چکيده پایان نامه آمار با موضوع بررسی مدل های تصادفی قابل اعتماد

   قابليت اعتماد يکی از مهمترين ويژگي های کيفيتی هر سيستم می باشد. در اکثر رشته های فنی و مهندسی موضوع قابليت اعتماد سيستم ها مطرح می باشد. معمولا، در عمل يک قطعه به يکباره از کار نمی‌افتد. بنابراين، از آنجائيکه موفقيت و شکست سيستم با عدم قطعيت همراه است، نظريه قابليت اعتماد مطرح می شود.

در اين رساله به معرفی برخی از پارامترهای مهم  قابليت اعتماد پرداخته می شود و دو مدل تصادفی يک سيستم در حوزۀ قابليت اعتماد معمولی مورد مطالعه قرار میگيرد و پارامترهای مهم قابليت اعتماد از قبيل زمان های توقف کوتاه سيستم، زمان از کار افتادن سيستم، موجوديت سيستم و اميد رياضی تعداد تعميرات، برای هر دو مدل مورد محاسبه قرار می گيرد. در پايان، نمودارهای  مقايسه ای ميانگين مدت زمان لازم تا خرابی سيستم برای هر دو مدل رسم شده است.

 

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (MA)

انجام پایان نامه رشته: زبان و ادبیات فارسی

 پایان نامه كارشناسي ارشد  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A»

 عنوان:  جلوه‌های عرفان در دیوان فیض کاشانی

 استاد راهنما:  جناب آقای دکتر محمّدرضا براتی

 استاد مشاور:  جناب آقای دکتر هوشمند اسفندیار پور

 دانشگاه آزاد اسلامي  واحد بردسیر

گرايش : زبان و ادبيات فارسي

عنوان پایان نامه :  جلوه‌های عرفان در دیوان فیض کاشانی

 نگارش پایان نامه : محمود قرباني نژاد

محمود قربانی نژاد  تابستان 1392

 دكتر محمدرضا براتي                         استاد راهنما

دكتر هوشمند اسفنديار پور               استاد مشاور

دكتر مريم جعفري                             استاد داور

 

14 apr 2017